rurik: (turning torso)
[personal profile] rurik
 

ШВЕЦИЯ В ШОКЕ !
http://www.svt.se/nyheter/sverige/usa-bidrog-till-fn-svenskens-dod

UPTD: Появилась возможность выложить Оригинал видео Шведского Гос. ТВнапрямую в ЖЖ


svt1: американские агенты направляли толпу на убийство  работников ООН из Швеции и Норвегии. источник:Швед.Гос.ТВ канал1(SVT1). Первая новость в программе актуэлт (т.е. как "время" в СССР)


BREAKING NEWS!!!!! According to swedish national television, first chanal, SVT1 American agents were leading an angry mobb towards Swedish and Norwegian UN workes. Due to this action by the american agents Swedish and Norwegian UN workers were killed ! It seems that this information does not get out on CNN or BBC or any other main English speaking channel. It is almost as if it was blocked. If it's possible, IT IS URGENT TO REPRINT THIS INFORMATION IN ENGLISH. The link to the video on Swedish first channel is in the post (click on the link above)

Сам погибай а товарища выручай - по американски?Секретные документы попавшие в распоряжение журналистов чётко показывают,
толпа убившая работников ООН из Швеции и Норвегии направлялась американскими агентами.
Швеция, которая одной из первых согласилась помогать США в Афганистане - в ШОКЕ!
Очевидно, что нордических работников OOH - подставили США.
Несмотря на то что многие страны проамериканскoй коалиции уже вышли из Афганистанa,
нордические служащие продолжают участвовать в операциях в, и вокруг Mазар-и-шариф.
Одной из причин по которой нордические войска продолжали оставатся в Афганистане,
это широкое даверие войскам США со стороны нордических стран.
Но как оказалось согласно секретным документам расследования проведённого шведским(!) МИД-ом "американские интересы для американцев всегда на первом месте", что в данном конкретном случае означало что оказавшись в ситуации когда был риск столкновения хорошо вооружённой и обученной охраны американского консульства с толпой - американцы предпочли направить толпу при помощи своих агентов в направлении офиса ОНН, где работали безоружные работники Швеции и Норвегии..Внимание! этот изначальный текст SVT выкладывается специально в качестве подтверждения. Т.е. ничего нового там нет, просто специально для тех кто хочет убедится о в том что такой текст действительно есть. Соотв. т.к. лишь для части читателей, сомневающихся - то мелко. Увеличить можете или в браузере или перекопировав в ворд.
”USA bidrog till FN-svenskens död”

Hemliga dokument visar Sju personer dödades när FN-kontoret i Mazar-i-Sharif attackerades i april i fjol. Hemliga dokument som SVT tagit del av visar nu att folkmassan styrdes om av säkerhetspersonal från det amerikanska konsulatet - som var demonstranternas ursprungliga mål. Publicerad 4 september 2012 - 19:39 – Uppdaterad 4 september 2012 - 23:47 Den svenske människorättsjuristen Joakim Dungel och den norska militärrådgivaren Siri Skare var två av de sju FN-anställda som föll offer för den ursinniga folkmassa som stormade FN-kontoret i Mazar-i-Sharif, Afghanistan, den 1 april förra året. I en ny dokumentär kan SVT i samarbete med norska NRK avslöja att demonstranternas ursprungliga mål var det amerikanska konsulatet – men amerikansk säkerhetspersonal pressade arrangörerna av demonstrationen att välja en annan riktning. Det självklara målet blev då i stället det mer oskyddade FN-kontoret. Protester mot koranbränning Tragedin i Mazar-i-Sharif föregicks av flera händelser; i mars 2011 bränner den amerikanske pastorn Terry Jones offentligt en koran i Florida och hävdar att den 11 september borde utses till ”koranbrännardagen” till minne av terrorattacken i New York. Jones koranbränning utlöste snabbt protester på flera håll i Afghanistan. Den 1 april, hålls fredagsbönen i Mazar-i-Sharif, där flera religiösa ledare talar och manar afghanerna till att protestera mot USA. En planerad demonstration som ansökt om tillstånd att marschera mot amerikanska konsulatet påbörjas. ”Död åt Israel!” ”Död åt USA!” skränar folkmassan  som plötsligt byter riktning. I stället för att gå mot amerikanska konsulatet börjar den ursinniga massan att ta sig mot FN-kontoret. Pressades att ändra riktning Personalen på FN-kontoret är helt oförberedda på attacken – när ursinniga människor tar sig över muren, övermannar och skjuter vakterna och norska Siri Skare och sedan knivmördar svenske Joakim Dungel. - Det var väldigt olyckligt att det så kallade säkra rummet som de hade lärt sig att de skulle ta sig till, inte kunde stå emot en attack från marken. Man frågar sig hur han dog, säger Joakims pappa Peo Dungel. SVT kan nu avslöja att USA:s agerande var avgörande vid tragedin. Amerikansk säkerhetspersonal visste att demonstrationen var tänkt att gå mot det amerikanska konsulatet. SVT och NRK har kommit över hemligstämplade dokument från svenska utrikesdepartementet som visar att USA engagerade sina afghanska agenter för att avvärja ett angrepp mot konsulatet.  Arrangörerna av demonstrationen togs bland annat in på ett hemligt möte i blå moskén där de pressades att ändra riktning på marschen. Polisen oförberedda De afghanska FN-vakterna fick order att inte skjuta på demonstranterna och polis grep inte heller in. - Vi var inte förberedda på att de skulle gå mot FN-kontoret. Vi hade placerat ut polismän längs den egentliga rutten. Det här var ingen demonstration, de hade en annan plan. Folk kände sig kränkta och var uppeldade. Om vi så hade dödat hundra av dem hade de trängt sig in i byggnaden . Hade vi skjutit hade vi dödat tusentals. Vi klarade inte att stoppa dem, säger Abdul Rahoof Taj, polischef i Mazar-i-Sharif. I rapporten SVT och NRK tagit del av konstaterar svenska UD överraskande krasst att USA alltid sätter sitt egenintresse först – oavsett konsekvenserna för andra länder. -Det går inte att beskriva, man kommer ju aldrig över det här. Det går inte en dag utan att jag tänker på honom. Jag vet inte om jag har blivit starkare, men min gudstro försvann med detta, eftersom jag tänkte att det inte kunde vara sant en förälder måste förlora sitt barn, säger Ulla Dungel, Joakims mamma

Google translate:"Соединенные Штаты способствовали смерти швед ООН"

Секретные документы показывают, семь человек были убиты, когда офис ООН в Мазари-Шарифе был атакован в апреле прошлого года. Секретные документы SVT знать теперь показывает, что толпа была перенаправлена ​​безопасности должностных лиц из американского консульства - который был первоначальной цели протестующих.Опубликовано 4 Сентябрь 2012 - 19:39 - Обновлен 4 сентября 2012 - 23:47
Шведский адвокат по правам человека Joakim Dungel и Норвежского военного советника Siri Скаре, два из семи сотрудников ООН, которые стали жертвами бешеной толпы штурмовали офис ООН в Мазари-Шариф, Афганистан, 1 апреля прошлого года. В новом документальном фильме может SVT в сотрудничестве с норвежской NRK показывает, что первоначальной целью протестующих было американское консульство - но американские силовики давление организаторов демонстрации, чтобы выбрать другое направление. Очевидная цель, то стал вместо более незащищенными офис ООН. Протесты против сжигания Корана Трагедия в Мазари-Шарифе предшествовало несколько событий, в марте 2011 года сжигания пастор Американский Терри Джонс публично Корана во Флориде и претензии, что 11 сентября должна быть обозначена как "koranbrännardagen" в память о теракте в Нью-Йорке. Джонс Корана вызвало быстрое сжигание протеста в нескольких районах Афганистана. С 1 апреля будет проведена пятничной молитвы в Мазари-Шарифе, где несколько религиозных лидеров говорят и призывают афганцев в знак протеста против Соединенных Штатов. Запланированной демонстрации, которые применяются для получения разрешения на марш на консульство США начинается. "Смерть Израилю", "Смерть США!" Skränar толпа, которая резко меняет направление. Вместо того чтобы идти в консульство США начинается ярость масс, чтобы получить офис ООН. Прессованные, чтобы изменить направление Персонал в офисе ООН полностью готова к атаке - когда бешеная люди воспринимают себя через стену, пересиливает и стрельбы охранников и норвежская Siri Скаре, а затем ножом убийцы шведского Joakim Dungel. - Это было очень жаль, что так называемое безопасное номер, который они узнали, что они могли бы получить, чтобы, не могли противостоять атаке с земли. Можно только гадать, как он умер, говорит Йоаким папа Peo Dungel. SVT может теперь показать, что действия США сыграла решающую роль в трагедии. Американские службы безопасности знали, что демонстрация должна была пойти в американское консульство. SVT и NRK пришло более секретных документов из министерства иностранных дел Швеции показывает, что Соединенные Штаты совершенных афганских агентов, чтобы отразить нападение на консульство. Организаторы демонстрации были в частности, в на тайной встрече на Голубую мечеть, где они были вынуждены изменить направление марша. Полиция неподготовленных Афганские охранники ООН было приказано не стрелять в демонстрантов и полицейских захватили также исключены. - Мы не были готовы к их идти против представительства ООН. Мы были развернуты полицейские по фактическим маршрутом. Это была не демонстрация, у них был другой план. Люди чувствовали, нарушил и был uppeldade. Если бы мы убили сто из них, они ворвались в здание. Если бы мы снимали мы убили тысячи. Мы не остановить их, говорит Абдул Rahoof Taj, начальник полиции в Мазари-Шарифе.В докладе SVT и NRK отметить, министерства иностранных дел Швеции говорит на удивление грубо, что США всегда ставить свои интересы на первое место - независимо от последствий для других стран.-Я не могу описать, вы никогда не будете над этим. Не проходит и дня, чтобы я о нем думаю. Я не знаю, если я получил сильный, но моя вера в Бога исчезла с этим, потому что я полагал, что это не может быть правдой, родитель должен потерять своего ребенка, говорит Улла Dungel, мать Joakim в.
.Page 1 of 3 << [1] [2] [3] >>
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] blackpost сослался на вашу запись в «svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://blackpost.livejournal.com/1849723.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]

Date: 2012-09-04 09:05 pm (UTC)
From: [identity profile] ochkarik-48.livejournal.com
источник????

Date: 2012-09-04 09:29 pm (UTC)
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
svt= SHVEDSKOJE GOSUDARSTVENNOJE TELEVIDENIJE. Programma aktuellt t.e. po nashemu "programma vermja".

dokumenty po kotorym delajetsja zajavlenije - sekretnye dokumenty ot shvedskogo ministerstva inostrannyh del.

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-04 09:29 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-05 12:37 am (UTC) - Expand

Date: 2012-09-04 09:24 pm (UTC)
From: [identity profile] ko-mon.livejournal.com
источник? можно на заграничном.

Date: 2012-09-04 09:29 pm (UTC)
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
http://www.svtplay.se/video/273801/4-9-21-00

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-04 09:29 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ko-mon.livejournal.com - Date: 2012-09-04 09:30 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-04 09:36 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ko-mon.livejournal.com - Date: 2012-09-04 09:57 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-04 10:00 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-05 12:37 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ko-mon.livejournal.com - Date: 2012-09-06 07:56 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-06 10:12 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 01:51 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ko-mon.livejournal.com - Date: 2012-09-10 08:44 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 08:57 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 08:59 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ko-mon.livejournal.com - Date: 2012-09-12 10:48 pm (UTC) - Expand

Date: 2012-09-05 01:57 am (UTC)
From: [identity profile] elenabyzova.livejournal.com
вот это да!!
рекоменловала

Date: 2012-09-05 04:21 am (UTC)
From: [identity profile] vsemir1983.livejournal.com
"американские интересы для американцев всегда на первом месте"

Ээээ.... а что, кто-то сомневался?

Date: 2012-09-05 10:02 am (UTC)
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
но не всегда в результате этих интересов подставляют союзников.
и даже кода предают, не всегда есть жертвы.
и даже когда есть жертвы, не всегда такой международный уровень представительства.
а тут речь идёт о 7 служащих ООН.

(no subject)

From: [identity profile] vsemir1983.livejournal.com - Date: 2012-09-05 03:37 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] andrey-ka23.livejournal.com - Date: 2012-09-05 12:31 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] vsemir1983.livejournal.com - Date: 2012-09-05 03:36 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] andrey-ka23.livejournal.com - Date: 2012-09-05 08:13 pm (UTC) - Expand
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] era111 сослался на вашу запись в «svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://era111.livejournal.com/2840823.html)» в контексте: [...] нал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
большое спасибо
за перепост
на столь важную тему

Date: 2012-09-05 05:56 am (UTC)
From: [identity profile] alla-kot.livejournal.com
Про "интересы", никогда не сомневалась, но чтоб так поймать их на этом-это редкость. А что т.н. нордические страны? сделали выводы и вышли?

Date: 2012-12-19 09:37 am (UTC)
From: [identity profile] udarniktruda.livejournal.com
хороший вопрос.
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] mr_issue_lj сослался на вашу запись в «svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://mr-issue-lj.livejournal.com/144326.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
большое спасибо
за перепост
на столь важную тему

Пиндосы

Date: 2012-09-05 10:54 am (UTC)
From: [identity profile] mr-issue.livejournal.com
Со своей "навязчивой демократией" готовы на всё, чтобы дестабилизировать практически самые стабильные страны Европы, тем самым продолжив разрушение Европейского Союза. Уроды, готовы на всё, лишь бы попытаться выплыть из своего "экономического оврага" при помощи других, даже через убийства и разжигание войны...
Лучше бы позаботились о своём внутреенем состоянии общества, которое вот-вот поднимет восстание...
From: [identity profile] andrey-ka23.livejournal.com
дестабилизация, хаос и войны - вот путь к спасению доллара.
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] vodolei30m сослался на вашу запись в «svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://vodolei30m.livejournal.com/946086.html)» в контексте: [...] нал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
большое спасибо
за перепост
на столь важную тему

3000-ТОП

Date: 2012-09-05 05:03 pm (UTC)
From: [identity profile] 3000top.livejournal.com
Ваша запись появилась в рейтинге 3000-ТОП. Отслеживать судьбу записи вы можете по этой ссылке.
Подписаться на рассылку или отказаться от рассылки можно здесь.
(deleted comment)

Re: Wizz air

Date: 2012-09-07 09:53 pm (UTC)
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com

подобным комментариям здесь не место
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] kuzichkamoya сослался на вашу запись в «svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://kuzichkamoya.livejournal.com/401754.html)» в контексте: [...] нал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
большое спасибо
за перепост
на столь важную тему

Date: 2012-09-06 04:53 pm (UTC)
From: [identity profile] andrey-ka23.livejournal.com
На самом деле- ничего нового. США предают именно своих союзников потому, что ударить в спину другу проще, чем ожидающему удара врагу.

Date: 2012-09-07 10:44 am (UTC)
From: [identity profile] justplumber.livejournal.com
Мне кажется, что скандинавы должны пересмотреть свою позицию и уже начать думать. Нельзя все время плыть по течению.

Швеции

Date: 2012-09-11 05:12 pm (UTC)
From: [identity profile] mr-issue.livejournal.com
Уж давно тесно в рамках НАТО.

(no subject)

From: [identity profile] udarniktruda.livejournal.com - Date: 2012-12-19 09:39 am (UTC) - Expand

Date: 2012-09-07 10:58 am (UTC)
From: [identity profile] smolenski.livejournal.com
Не удивительно.
Америкашки всегда, когда им это выгодно, не церемонятся даже с союзниками.

В наше время, была в Афганистане такая баба - Мина Кешвар Камаль - феминистка, основательница "Революционной ассоциации женщин Афганистана". В 1981-м перешла на сторону оппозиции, снюхалась с французкими спецслужбами и ЦРУ. Перевозила американские бабки для полевых командиров, выпускала и распространяла агитационные материалы - короче гадила Кармалю и Наджибулле, как могла. Американцы и лягушатники её холили и лелеяли. Но потом, когда политика нацпримирения Наджиба стала давать положительные результаты, ЦРУшники организовали ряд убийств лидеров оппозиции. Мину грохнули в феврале 87-го, в Кветте, и в западной прессе раздули слух, что это дело рук ХАДа.
From: [identity profile] mr-issue.livejournal.com
Пора домой, под опеку тамошних сионистов.

(no subject)

From: [identity profile] udarniktruda.livejournal.com - Date: 2012-12-17 10:52 am (UTC) - Expand
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] xan_13 сослался на вашу запись в «svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://xan-13.livejournal.com/2207423.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
большое спасибо
за перепост
на столь важную тему
Edited Date: 2012-09-07 10:04 pm (UTC)
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] nikolino сослался на вашу запись в «Аамериканские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://nikolino.livejournal.com/5031007.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
большое спасибо
за перепост
на столь важную тему
Edited Date: 2012-09-07 10:04 pm (UTC)
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] gleb1368 сослался на вашу запись в «Аамериканские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://gleb1368.livejournal.com/709751.html)» в контексте: [...] нал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
большое спасибо
за перепост
на столь важную тему
Edited Date: 2012-09-07 10:05 pm (UTC)
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] gorlex72 сослался на вашу запись в «svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://gorlex72.livejournal.com/1471543.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
большое спасибо
за перепост
на столь важную тему
Edited Date: 2012-09-07 10:07 pm (UTC)

Date: 2012-09-07 07:46 pm (UTC)
From: [identity profile] k-markarian.livejournal.com
Америка в своем духе. Соболезнования близким убитых...

Date: 2012-09-07 10:00 pm (UTC)
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
Соболезнования близким убитых...
- - -
"близким убитых"
одно из самых странных обстоятельств данной истории,
это тот факт что шведский мид скрывал результаты своего же расследования,
и никто на публике не знал правды об этом инцинденте до того как его раскрыли журналисты из гос.ТВ. Т.е. не зналi BCE, включая родителей и детей погибших.

(no subject)

From: [identity profile] k-markarian.livejournal.com - Date: 2012-09-07 10:13 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 01:45 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] k-markarian.livejournal.com - Date: 2012-09-10 07:28 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 10:08 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] k-markarian.livejournal.com - Date: 2012-09-11 08:32 am (UTC) - Expand

Date: 2012-09-07 07:51 pm (UTC)
From: [identity profile] grizzly-ru.livejournal.com
Ну что сказать... :(
Не удивительно, Омериканцы, такие Омериканцы... :(

Date: 2012-09-07 09:57 pm (UTC)
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
Ну что сказать... :(
- - -
da vobshem-to dovol'no taki tochno sformulirovali...
u samogo tozhe samoje oshushenije..
prosto slov net!

(no subject)

From: [identity profile] grizzly-ru.livejournal.com - Date: 2012-09-10 03:43 pm (UTC) - Expand

Date: 2012-09-07 09:09 pm (UTC)
From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com
Вопрос номер один: зачем было американским сотрудникам напрявлять толпу в сторону ООН?
Почему не удалось договориться? каковы предпосылки?

Date: 2012-09-07 09:27 pm (UTC)
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
Вопрос номер один: зачем было американским сотрудникам напрявлять толпу в сторону ООН?
- - -
Американский пастор, в Америке сжёг коран.
именно по етому был бунт,
что кого-то штурмовать будут,
и так ясно было.
но одно дело хорошо охраняемое
американское консульство,
с тренированной и вооружённой охраной,
а совсем другое дело практически "прозрачное" отделение ООН.

(no subject)

From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com - Date: 2012-09-09 07:59 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 02:21 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com - Date: 2012-09-10 08:36 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 08:47 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com - Date: 2012-09-11 08:29 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-12 12:53 am (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com - Date: 2012-09-13 07:12 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-24 02:59 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-24 02:59 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-07 09:56 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com - Date: 2012-09-09 08:39 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 12:30 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com - Date: 2012-09-10 08:05 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-10 08:55 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com - Date: 2012-09-11 08:30 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-11 10:56 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] greedyspeedy.livejournal.com - Date: 2012-09-13 06:47 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-24 03:07 pm (UTC) - Expand

Date: 2012-09-08 11:32 am (UTC)
From: [identity profile] egg00.livejournal.com
Новость серьёзная. Но, Леонид, если бы были ссылки на какие-либо официальные сайты, опубликовавшие новость, или на СМИ, или фотокопии документов, то новость выглядела бы ещё серьёзнее.

Date: 2012-09-10 02:25 pm (UTC)
From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com
если честно - не знаю куда более официальней.
но с др. стороны, возможно не совсем удалось это донести в материале.
дело в том что данный линк (под заголовком) ведёт напрямую на сайт шведского гос.тв.
т.е. здесь, в посте, их ролик.
(просто тут повесил для удобства через вимео другого человека)
в ролике так же видны документы с печатями шв. МИД-а.

хотя, может быть коммент какие-то др. моменты подразумевал?
я с большим вниманием слушаю.
и если есть советы по поводу того как более понятно приподнести уже имеющуюся инфо - тоже с интересом послушаю.

(no subject)

From: [identity profile] egg00.livejournal.com - Date: 2012-09-11 12:28 pm (UTC) - Expand

(no subject)

From: [identity profile] ruriktochkase.livejournal.com - Date: 2012-09-24 03:30 pm (UTC) - Expand
From: [identity profile] livejournal.livejournal.com
Пользователь [livejournal.com profile] imperial_wombat сослался на вашу запись в «svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. (http://imperial-wombat.livejournal.com/925262.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии. [...]
Page 1 of 3 << [1] [2] [3] >>

Profile

rurik: (Default)
rurik

January 2013

S M T W T F S
  12345
67 89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios