rurik: (Default)


Exklusiv intervju med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt

ПЕРЕВОД ПОСТА НА РУССКИЙ Эксклюзивное интервью Премьера министра Швеции Фредрика Райнфельда for LJ [info]ruriktochkase МОЖНО ПРОЧИТАТь ЗДЕСь: http://ruriktochkase.livejournal.com/11551.html 

 FOR ENGLISH VERSION, CLICK HERE http://ruriktochkase.livejournal.com/12874.html


Här fortsätter vi vår serie av intervju med intressanta människor -. ”five o’clock". Tidigare, har vi haft hos oss, på ”five o’clock”, ryska parlamentets talman Sergej Mironov / Сергей Миронов , Sveriges finansminister Anders Borg / Андерс Борг . Nu, hade vägarna förbi Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt.
Han gav oss intervju under sitt besök i Malmö den 14 September.

L. Pankratov:
Herr statsminister,
hur känner ni inför det faktum att till Sverige under de senaste åren har kommit fler och fler studenter från Ryssland och dessutom att Sverige framstår allt mer som ett akademisk centrum för länderna runt Östersjön?

Statsminister Fredrik Reinfeldt:
Det är ett faktum att vi alltid har förespråkat ett öppet utbyte av kunskap och information.
Vi är glada att se studenter kommer hit från Ryssland för att studera.
Vill bara lägga till att Sverige själv i år har skickat ett rekordstort antal studenter på olika kurser och utbyten utomlands.
I samband med det förefaller det mig helt naturligt att dessa investeringar och denna politik ger resultat.

ruriktochkase:
Alltså ”Dobro pozhalovat’” ? Det vill säga, välkommen till alla betalande studenter?

Fredrik Reinfeldt:
Här vill jag notera att Sverige är ett av de sista länderna som har börjat ta betalt från de utländska studenter.
Det var en reaktion. Men å andra sidan kommer åtgärden att hjälpa oss att säkerställa kvaliteten på utbildningen genom att öka resurserna inom detta område.
Och viktigast av allt, ja självklart

Kom och studera!
Jag önskar studenter från Ryssland - Välkommen!

Tack så mycket herr premiärminister, för att ni har gett oss er tid i mitt i valkampanjen!

*Five-o-clock är slut.

Jag vill bara passa på att även tacka pressekreterare Irina *, för att hon har hjälpt till att ordna dessa intervjuer. Och slutligen, skulle vilja lägga till att denna plattform – ruriktochkase.livejournal.com, är öppen för de 10 första största partierna i Sverige (engligt SVTs mätning), för representanter på passande nivå. Om du är pressekreterare eller ansvarar för PR på motsvarande nivå – är du välkommen att kontakta oss! Vi kan säkert komma överens om lämpliga former för intervjun!

rurik: (Default)


ПЕРЕВОД ПОСТА НА РУССКИЙ МОЖНО ПРОЧИТАТь ЗДЕСь: http://ruriktochkase.livejournal.com/11551.html

FÖR DEN SVENSKA VERSION, VAR VÄNLIG KLICKA HÄR: http://ruriktochkase.livejournal.com/11817.html

We continue our series of interviews with interesting people so called -. "Five o'clock." Previously, we have had with us, the "five o'clock" guests: Russian Parliament's President Sergei Mironov / Сергей Миронов, Swedish Finance Minister Anders Borg / Андерс Борг. Now, we are proud to tell that Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt .has joined us for “five o’clock”.

He gave us an interview during his visit to Malmö on September 14.

L. Pankratov (ruriktochkase):
Mr Prime Minister,
how do you feel about the fact that there has been an increase of Russian students in Sweden in recent years, and also about the fact that Sweden is becoming increasingly more important as an academic center for countries around the Baltic Sea?

Prime Minister Fredrik Reinfeldt:
It is a fact that we have always advocated an open exchange of knowledge and information.
We are pleased to see students coming here from Russia to study.
I would like to add that Sweden itself this year has sent a record number of students to various courses and exchanges abroad. From that perspective it seems to me quite natural that these investments and these policies are producing results.

ruriktochkase:
Thus "Dobro pozhalovat '"? That is to say, welcome to all paying students?

Fredrik Reinfeldt:
Here I would like to note that Sweden is one of the last countries which has begun charging fees from foreign students.
It was a reaction. But on the other hand, the measure will help us to ensure the quality of education by increasing resources in this area.
And most importantly of all, yes of course

Come and study!
I wish students from Russia - Welcome!Thank you very much Mr. Prime Minister, for giving us your time in the final days of the election campaign!

* Five-o-clock is over.

I would like to thank the press secretary Irina *, for her help in arranging these interviews. And finally, would like to add that this platform - ruriktochkase.livejournal.com, is open for the first 10 largest parties in Sweden (according to SVT). If you are representative of the appropriate level. If you are a press secretary or/and responsible for PR at the appropriate level - you are welcome to contact us! We will most certainly find a suitable form for the interview!
rurik: (Default) 

Эксклюзивное интервью Премьера министра Швеции Фредрика Райнфельда  
 
FÖR DEN SVENSKA VERSION, VAR VÄNLIG KLICKA HÄR: http://ruriktochkase.livejournal.com/11817.html

 FOR ENGLISH VERSION, CLICK HERE http://ruriktochkase.livejournal.com/12874.html

Продоложаю серию интервью с интерессными людьми - "за чашкой чая". Ранее к нам "на чай" уже заходил председатель Парламента РФ Сергей Миронов, министр финансов ШвеДции, Андерс Борг . A теперь к нам заглянул на пару  Премьер министр ШвеДции, Фредрик Райнфельд.
Он предоставил нам своёинтервью  во время своего визита в Мальмё 14 September.

ruriktochkase:
Господин премьер министр,
как вы относитесь к тому, что в Швецию приезжает всё больше студентов из России
и к тому что Швеция приобретает всё большое
значение в качестве академического центра на балтийском море?

Премьер министр Фредрик Райнфельдт:
Дело в том, что мы всегда выступали за открытый обмен знаниями и информацией.
Мы рады видеть здесь студентов из России.
Так же хочу добавить,
что Шведция сама в этом году отправила рекордное количество студентов на различные курсы и обмены за границу.
В связи с етим мне кажется вполне естественным, что эти вложения и эта политика даёт результаты.

 

ruriktochkase:
То есть добро пожаловать то есть добро пожаловать всем платным студентам?

Фредрик Райнфельд:
Здесь я хотел бы отметить,
что Швеция одной из последних стран зделала образование платным для иностранных студентов.
Это была ответная мера,
но с другой стороны это поможет нам гарантировать качество образования с помощью увеличения ресурсов в этой сфере.
Ну и самое главное, да конечно же

Приезжайте, учитесь!
Студентам из России - добро пожаловать!


Большое спасибо Господину Премьер министру, за то что он нам уделил время в разгар предвыборной компании! Так же хотел бы поблагодарить пресс-секретаря Ирину *, за помощь в организации интервью.
Ну и наконец хотел бы добавить, данная платформа - рурикточкасе, отркыта для первой 10-ки основных партий Швеции (по рейтингу СВТ). Если вы пресс-секретарь руководителя соответствующего уровня - мы наверняка сможем договриться о подходящих формах для интервью!

 

rurik: (Default)

Русская версия (for Svenska and English version, please look BELOW)
как правило фото сделанные мной не отличаются особым качеством (это мягко говоря).
но тут пролистав почти сотню мне удалось найти одну фотографию, которая на мой взгляд более менее нормально получилась.

Svenska versionen:
I regel, så tenderar mina foto vara av mmm... högst medelmåttligt kvalite (dvs. om man vill utrycka det diplomatiskt),
men ibland så lyckas även jag ta en och annan hyfsat bild. (Dvs. hyfsat utifrån mina förutsättningar.)
Men den huvudsakliga poängen med dessa bilder är inte en porträttlikhet eller deras kvalite, utan det är att försöka åskådligöra lite ut av
de oretuscherade, verkliga politiker, som de kan framträda på nära håll. Att visa hur de blir när de är lite mer en av oss, till skilnad från när
de tittar på oss från TV-skärmar eller valaffischer.

English version:
It is somewhat of a rule, that photos made by me tend to be mmm... average at best (and that is to put it very midly).
but from time to time even I can make an ok pic. (ok, that is from MY own background. ok, compared to the rest of it).
but anyhow, the point of this pic. is by no means to show a good or decent picture, the point is to show a bit more everyday,
unphotoshoped photo, and thus, may be even give people a chance to see a bit more realistic, human, everyday person - Fredrik Reinfeldt.


 

 

Profile

rurik: (Default)
rurik

January 2013

S M T W T F S
  12345
67 89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 01:58 am
Powered by Dreamwidth Studios